Inovační potenciál jako faktor zvýšení konkurenceschopnosti
česko-saského pohraničí


česky

deutsch
07.03. 2012

Projekt byl slavnostně zahájen!

Projekt s názvem Inovační potenciál jako faktor zvýšení konkurenceschopnosti česko-saského pohraničí (INPOK) byl slavnostně zahájen na konferenci s titulem Kooperace posiluje inovace dne 16. února 2012 na půdě rektorátu UJEP.

Tříletý projekt INPOK je podpořen Programem Cíle 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko. Leadpartnerem je Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a partnerem je Technická univerzita v Drážďanech.  Obě univerzity si kladou společný cíl, kterým je zvýšení hospodářské konkurenceschopnosti v česko-saském pohraničí díky propojení v oblasti aplikované vědy, výzkumu a vývoje. Jedná se o transfer vědomostí a poznatků mezi vědecko-výzkumnými institucemi, podniky s výzkumnými aktivitami, logistickými centry, klastry apod. Snahou je vytvořit přeshraniční síť mezi vědeckovýzkumnými institucemi a podnikatelskou sférou.

Prvním krůčkem k navázání kontaktů a položení základního stavebního kamene k oné přeshraniční síti mezi aplikační sférou a výzkumnými institucemi byla zahajovací konference, která nesla název Kooperace posiluje inovace. Konference se zúčastnilo bezmála 70 účastníků jak z české strany, tak z Německa. Přednášející ve dvou odpoledních blocích postupně představili oba projektové partnery, univerzity a fakulty. Poté hosté z oblasti výzkumu i praxe seznámili přítomné publikum se zajímavými metodami a výsledky aplikace výsledků výzkumu, šíření inovací a vlastních poznatků. Z české strany přednášeli například: Lenka Šolcová z Česko-německé obchodní a průmyslové komory, Ing. Petr Koutník z Výzkumného ústavu anorganické chemie, a.s., Ing. Josef Svoboda z Krajského úřadu Ústeckého kraje, či Ing. Jan Kofroň z Asociace inovačního podnikání ČR.

Sborník všech příspěvků z konference a další informace o projektu nalezete na www.inpok.eu.

Co bude v projektu následovat?

Po startovním výstřelu se rozjíždí řada zajímavých aktivit, vybíráme tuto trojici:

·         Inovační burzy - Zástupce vědecko-výzkumných institucí a malé a střední podniky v regionu se schází v regionálním technologickém centru, prezentují své nové produkty a metody, a navazují osobní kontakty.

·         Návštěvy v podnicích - Podnikatelé a výzkumné skupiny v regionu se navzájem navštěvují. Jednoduché ale účinné, zejména k tomu, aby našli společnou řeč a poznali problémy a zájmy druhé strany.

·         Tématické workshopy - skupinové diskuzní setkání nad konkrétními tématy, v Česku i Sasku za účasti pozvaných odborníků

V závěru celého projektu bude velkým výstupem dvojjazyčná výzkumně-aplikační studie, jejíž náplní budou výsledky rozsáhlého dotazníkového šetření, které již běží, výsledky výzkumu a poznatky z praxe, včetně zmíněné přeshraniční komunikační sítě posilující regionální konkurenceschopnost česko-saského pohraničí.

Prohlédněte si fotogalerii z konference!


eu ziel3