Inovační potenciál jako faktor zvýšení konkurenceschopnosti
česko-saského pohraničí


česky

deutsch
25.06. 2013

INPOK na Ideové konferenci 2013

Závěry a doporučení z Ideové konference

„Inovace a technologický transfer - výzva a příležitost pro Ústecký kraj"

Ideová konference, která se konala dne 13. června 2013, měla za cíl zahájit aktivní diskusi mezi hlavními stakeholdery inovačního prostředí Ústeckého kraje, resp. dalšími subjekty z oblasti Saska v rámci příhraniční spolupráce. Důvodem bylo upozornit na situaci v oblasti výzkumu, vývoje, inovací a rozvoje infrastruktury pro výzkum, vývoj a inovace v Ústeckém regionu a diskutovat o způsobech a nástrojích na zlepšení této situace.

V rámci projektu „Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí" byly zpracovány analytické studie se zaměřením na akademickou sféru (univerzity a výzkumné ústavy) a na aplikační sféru (podniky), představující komplexní analýzu nabídky výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) a inovačního prostředí a poptávky po VaVaI v regionu Ústeckého kraje. Z aktuálních analytických studií vyplývá následující:

 • Výkon regionu v oblasti inovací a VaV je podprůměrný, což souvisí s nízkým počtem pracovníků ve výzkumu a vývoji, odvětvovou strukturou, v níž dominují tradiční odvětví a všeobecně nízkými výdaji na VaV.
 • Převážná většina podniků nerealizuje žádný výzkum a vývoj. U inovací je situace poněkud lepší, ale z celorepublikového pohledu je hluboko pod republikovým průměrem.
 • Spolupráce podniků s výzkumnými a vývojovými organizacemi je velmi nízká. Důvodem může být obecně převažující nedůvěra v kvalitu, schopnosti a ochotu vysokých škol a výzkumných organizací realizovat výsledky v daném čase a v požadované úrovni kvality.
 • Velkým problémem podniků je nedostatek vhodných odborníků, a to nejen ve sféře výzkumu, vývoje či inovací.

Význam a důležitost ideové konference „Inovace a technologický transfer - výzva a příležitost pro Ústecký kraj" byl podpořen skutečností, že aktivní účast na akci přijaly jak významné osobnosti stávající regionální infrastruktury pro VaVaI Ústeckého kraje, tak osobnosti z inovačního prostředí České republiky.

Součástí ideové konference byla také diskuse, které se účastnili pozvaní hosté z řad průmyslové sféry i akademického sektoru a také odborná veřejnost. Výstupem konference je tak několik doporučení, která by měla být zapracována do strategických rozvojových dokumentů Ústeckého kraje. Doporučení jsou v souladu se strategií Evropa 2020, konkrétně částí, které se týkají oblasti rozvoje výzkumu, vývoje a inovací, inovačního prostředí a transferu technologií v Evropské unii. Doporučení zároveň respektují plánovanou veřejnou podporu EU v rámci VaV - Horizont 2020 a kohezní politiky EU, strukturální fondy pro roky 2014 - 2020.

Jedná se o následující doporučení:

 

 1. Podpora infrastruktury pro výzkum, vývoj a inovace jako jedna z hlavních priorit rozvoje Ústeckého kraje na období 2014 - 2020
 2. Aktualizace Regionální inovační strategie Ústeckého kraje na roky 2014 - 2020 v duchu S3 regionální inovační strategie pro inteligentní specializaci jako výsledek spolupráce všech klíčových hráčů a jejich shody na společné vizi o budoucím vývoji regionu
 3. Aktivní role Ústeckého kraje v oblasti rozvoje prostředí pro VaVaI a transfer technologií - tj. politická podpora, personální zajištění pro plnění funkce analytické, plánovací, realizační a komunikační, včetně realizace dotačních nástrojů pro podporu spolupráce podniků s vědecko-výzkumnými institucemi
 4. Vytvoření komunikační platformy pod patronací Ústeckého kraje - neformální setkávání klíčových hráčů infrastruktury VaVaI.
 5. Institucionalizace podpory inovací a transferu technologií prostřednictvím zřízení „krajského inovačního centra":
 • založení inovačního centra buď „jen" na úrovni Ústeckého kraje, nebo s meziregionálním přesahem ve spolupráci se státem Sasko,
 • využití zkušeností resp. tzv. „dobrých praxí" z regionů ČR, kde tato infrastruktura úspěšně funguje,
 • využití budoucích finančních zdrojů EU - Strukturální fondy (2014 - 2020), příp. Horizont 2020 (program EU na podporu VaVaI).

 

Zprávu vytvořil Ústecký kraj v rámci projektu Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí

SAM_8004_panorama.jpgFoto: Mgr. Eva Berrová, 2013


eu ziel3