Inovační potenciál jako faktor zvýšení konkurenceschopnosti
česko-saského pohraničí


česky

deutsch

Základní informace o projektu

Inovační potenciál jako faktor zvýšení konkurenceschopnosti česko-saského pohraničí

 

Leadpartner: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Partner:         Technická univerzita v Drážďanech


Doba trvání: 2011 - 2014
Územní dopad: Euroregiony Elbe/Labe a Krušnohoří/Erzgebirge

Projekt je podpořen Programem Cíle 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko.

Více o programu: www.ziel3-cil3.eu

Cílem projektu je zvýšení hospodářské konkurenceschopnosti v česko-saském pohraničí díky propojení oblasti aplikované vědy, výzkumu a vývoje. Jedná se o transfer vědomostí a poznatků mezi vědecko-výzkumnými institucemi, podniky s výzkumnými aktivitami, logistickými centry, klastry apod.

Snahou je vytvořit přeshraniční síť mezi vědeckovýzkumnými institucemi a podnikatelskou sférou. V rámci projektu se budou realizovat vlastní empirická šetření, řada setkání zástupců jak z oblasti podnikání, tak vědy a výzkumu. Výsledky budou prezentovány ve dvojjazyčné výzkumně aplikační studii, a stanou se tak základnou pro navázání kontaktů mezi vědecko-výzkumnou, akademickou a podnikatelskou sférou na české i německé straně vč. přeshraničního propojení dotačního území.

 

hlavni stranka.jpg

Přírodovědecká fakulta UJEP

Inovační burza, © Peter Noack


Poloha zájmového území "česko-saského pohraničí"

grenzgebiet_fuer_Katja.png

eu ziel3